head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024 12:50 PM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » นานาสาระ » ป้องกันโรค การป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพต่างๆ

ป้องกันโรค การป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพต่างๆ

อัพเดทวันที่ 29 พฤษภาคม 2023

ป้องกันโรค จากอาชีพประกอบด้วยระบบมาตรการ ที่มุ่งลดความเสี่ยงของการพัฒนาความเบี่ยงเบนในภาวะสุขภาพและโรคของคนงาน การป้องกันหรือชะลอความก้าวหน้า และลดผลกระทบที่ตามมา รวมถึงมาตรการทางการแพทย์ สุขอนามัย การรักษาและการป้องกัน ลักษณะทางเศรษฐกิจ กฎหมาย โดยทั่วไปการ ป้องกันโรค เหล่านี้ดำเนินการโดยกฎระเบียบ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

การกำหนดขีดจำกัดความเข้มข้นสูงสุด และการดำเนินการตามโปรแกรมเป้าหมาย เพื่อสร้างสภาพการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย ระบบการแพทย์และสุขอนามัยและการแพทย์ และประกันสังคมที่เพียงพอสำหรับคนงาน การป้องกันทางการแพทย์เป็นระบบ ของมาตรการที่ดำเนินการผ่านระบบการรักษาพยาบาล ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ กฎระเบียบด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา ของปัจจัยการผลิตที่เป็นอันตราย

การพัฒนารายการข้อห้ามสำหรับการจ้างงาน การตรวจสอบสภาพการทำงานและสุขภาพของคนงานในระดับรัฐ ภูมิภาค กลุ่มและบุคคล ด้านสังคมและสุขอนามัย ตามด้วยการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ และการพัฒนาโปรแกรมป้องกันในสถานที่ทำงาน การดำเนินการสังเกตการจ่ายยา และการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยคำนึงถึงลักษณะการเกิดโรค ของการเกิดโรคจากอาชีพและการประกอบอาชีพ การรักษาจริงและการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะจุด

ซึ่งรวมถึงโภชนาการบำบัด การออกกำลังกาย การปรับตัวทางการแพทย์และจิตใจ การรักษาในสถานพยาบาล การรักษาความสามารถในการทำงานที่เหลืออยู่ และความเป็นไปได้ของการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพและทางสังคม การสร้างเงื่อนไขเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุและโรคในที่ทำงาน เป้าหมายการศึกษาด้านสุขอนามัย การก่อตัวของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี สรีรวิทยาของแรงงาน

ป้องกันโรค

แรงงานในฐานะรูปแบบพิเศษ ของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ โดยรอบเป็นสมบัติเฉพาะของมนุษย์ ภายใต้อิทธิพลของแรงงาน ความสามารถ ของคนทำงานจึงเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้น ทำให้เกิดคุณค่าทางวัตถุและวัฒนธรรม แรงงานได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดหลัก ในชีวิตของประชากรฉกรรจ์ส่วนใหญ่อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์หลายแง่มุม จากมุมมองทางเศรษฐกิจและสังคม แรงงานทำหน้าที่เป็นผู้สร้างและวัดค่าวัสดุ จากมุมมองทางประวัติศาสตร์

ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นรากฐานของความก้าวหน้า และการพัฒนาของพลังการผลิต จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น จากด้านการแพทย์และชีวภาพ แรงงานเป็นรูปแบบที่สำคัญของปฏิสัมพันธ์ ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมร่วมกันที่เหมาะสม สรีรวิทยาจากการทำงานเป็นส่วนพิเศษของอาชีวอนามัย ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในสถานะการทำงาน ของร่างกายมนุษย์ภายใต้อิทธิพลของกิจกรรมแรงงาน เพื่อพัฒนาและปรับมาตรการทางสรีรวิทยา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแรงงาน ที่ช่วยรักษาสมรรถนะสูงและอนุรักษ์มนุษย์ สรีรวิทยาของแรงงานตามคำจำกัดความ ของหนึ่งในผู้ก่อตั้งทิศทางทางวิทยาศาสตร์นี้ มีระเบียบวินัยมากพอๆกับที่ปฏิบัติได้จริง ในบริบทของคำกล่าวนี้ การวิจัยในด้านสรีรวิทยาของแรงงาน กำลังพัฒนาในสองทิศทาง ประการแรก เป็นการศึกษารูปแบบทางสรีรวิทยาทั่วไปในกระบวนการทำงาน ประการที่สอง การศึกษาแรงงานประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง

องค์กรทางวิทยาศาสตร์ ในกระบวนการแรงงาน สรีรวิทยาของแรงงานในการแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ ข้อมูลของความรู้เหล่านั้นที่กำหนดองค์กรทั่วไปของการผลิต นี่เป็นเพราะข้อเท็จจริง วิธีการผลิตทางเทคนิค องค์กรและวิธีการอื่นๆ ในเวลาเดียวกันควรคำนึงถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจ ของผลลัพธ์ของการแนะนำมาตรการทางสรีรวิทยาในกระบวนการผลิตด้วย งานของสรีรวิทยาแรงงาน ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ได้แก่ ศึกษารูปแบบสรีรวิทยาของแรงงานประเภทต่างๆ

การศึกษากลไกทางสรีรวิทยาของพลวัต ของความสามารถในการทำงาน ความเหนื่อยล้าของบุคคลในสภาพการผลิต การประเมินความรุนแรงและความรุนแรงของกระบวนการแรงงาน การพัฒนาพื้นฐานทางสรีรวิทยาขององค์กรทางวิทยาศาสตร์ของแรงงาน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวการทำงาน ท่าทางการทำงาน การจัดสถานที่ทำงาน จังหวะแรงงาน ระบบการทำงานและการพักผ่อนภายในกะ การออกแบบอุปกรณ์ ยานพาหนะ

โดยคำนึงถึงพารามิเตอร์ทางจิตสรีรวิทยา และมานุษยวิทยาของบุคคล การแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นพื้นฐานของสรีรวิทยา ของแรงงานทางวิทยาศาสตร์และหลักสองประการ การศึกษาและการวินิจฉัยแยกโรคเกี่ยวกับสถานะ การทำงานของบุคคลในกระบวนการแรงงาน กฎระเบียบด้านสุขอนามัยของปัจจัย ของกระบวนการแรงงาน แรงงานหนักและรุนแรง แต่ละสาขาวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีหน้าที่เฉพาะ และเฉพาะเจาะจงของตนเอง การพัฒนาพื้นฐานทางทฤษฎี

การปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยแยกโรค ของสภาวะการทำงานต่างๆ FS ของร่างกายมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับทฤษฎีของระบบการทำงาน วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถระบุสาระสำคัญของรูปแบบ และกลไกทางสรีรวิทยาสำหรับการก่อตัว ของสถานะการทำงานต่างๆของร่างกายมนุษย์ ในระหว่างกิจกรรมระดับมืออาชีพของเขา ดังนั้น การพัฒนาบรรทัดฐานทางสรีรวิทยาของความเครียด ความเหนื่อยล้าของร่างกายการทำงานหนักเกินไป และการทำงานหนักเกินไปในกิจกรรมแรงงาน

ประเภทต่างๆประการแรก การระบุตัวบ่งชี้โดยประมาณทางสรีรวิทยา ประการที่สอง การจัดอันดับตามระดับความรุนแรง ตามด้วยการให้เหตุผลทางสรีรวิทยา และทางคลินิกของอินทิกรัลอินทิกรัลที่ให้ข้อมูล ในระยะกลางการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการกำหนดหน้าที่ เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับสรีรวิทยา เชิงปริมาณเชิงระบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทำให้สามารถวินิจฉัยและคาดการณ์สภาวะต่างๆ เพื่อใช้มาตรการในการปกป้อง และฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ได้

สิ่งสำคัญคือต้องศึกษากลไกของกระบวนการชดเชยและการกู้คืน การก้าวข้ามขีดจำกัดต่ำสุดหรือสูงสุด ทำให้เกิดความขัดแย้งทางระบบประสาทพร้อมกับ การสำแดงปฏิกิริยาทางพืชและอารมณ์ขันที่ตามมา จึงเกิดคำถามยากขึ้น โครงสร้างและกลไก สัณฐานวิทยาใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกู้คืน อะไรคือพารามิเตอร์ของการทำงานที่เหมาะสมที่สุด เมื่อใดและอะไรคือสาเหตุของการแยกย่อยของกระบวนการเหล่านี้ ไม่เฉพาะเจาะจงหรือขึ้นอยู่กับประเภท

กิจกรรมทางวิชาชีพโดยเฉพาะหรือไม่ การแก้ปัญหาอื่นเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการกู้คืน ความสามารถในการสำรองของร่างกายระหว่างการปฏิบัติงาน ระดับของปริมาณสำรองทางสรีรวิทยาการรักษา สภาวะสมดุลเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพ การประเมินของพวกเขาขึ้นอยู่กับการศึกษาระเบียบข้อบังคับ เนื่องจากมีการแจกจ่ายระดับกิจกรรมระหว่างหน้าที่ทางสรีรวิทยา โดยมีเป้าหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือลักษณะของกิจกรรม สิ่งนี้เป็นตัวกำหนดงานของการควบคุมทางสรีรวิทยา รวมถึงความจำเป็นในการระบุระดับการทำงาน ของหน้าที่ทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกัน การมีอยู่ของระเบียบข้อบังคับ ลักษณะเฉพาะ กลวิธีการใช้งาน

บทความที่น่าสนใจ : สายพันธุ์กระท่อม อธิบายเกี่ยวกับพันธุ์ของกระท่อมแต่ละสายพันธุ์

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ