head-banrongjaroen-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024 10:59 AM
head-banrongjaroen-min
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
หน้าหลัก » นานาสาระ » บุตรบุญธรรม ต้องได้รับสิทธิ์ บุตรบุญธรรม ให้เติบโตอย่างอบอุ่นและดีขึ้น

บุตรบุญธรรม ต้องได้รับสิทธิ์ บุตรบุญธรรม ให้เติบโตอย่างอบอุ่นและดีขึ้น

อัพเดทวันที่ 12 พฤศจิกายน 2022

บุตรบุญธรรม ในชีวิตจริง จุดประสงค์ในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมคือเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างอบอุ่นและดีขึ้น ดังนั้น กฎหมายของประเทศเราจึงกำหนดเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม แล้วบุคคลประเภทใดที่มีสิทธิ์รับบุตรบุญธรรม เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น บรรณาธิการของ ลีเกิล เอ็กซ์เพรส ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาร่วมกัน บุคคลประเภทใดที่มีสิทธิ์รับบุตรบุญธรรม คู่สมรสและครอบครัวเป็นบุตรบุญธรรมในหัวข้อ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในเวลาเดียวกัน

ไม่มีบุตร มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่แพทย์เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี มาตรา 7 การรับบุตรบุญธรรมจากญาติทางสายเลือดของคนรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคนอาจไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของมาตรา 4 3 5 3 และ 9 ของกฎหมายนี้ และผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นมีอายุต่ำกว่าสิบสี่ปี ชาวจีนโพ้นทะเลที่รับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นญาติทางสายเลือดของคนรุ่นเดียวกันภายในสามชั่วอายุคนสามารถได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดที่ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีบุตร

บุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรมสามารถรับบุตรบุญธรรมได้เพียงคนเดียว การรับเลี้ยงเด็กกำพร้า เด็กพิการ หรือทารกที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่เลี้ยงดูโดยสถาบันสวัสดิการสังคมซึ่งไม่สามารถหาบิดามารดาผู้ให้กำเนิดได้ จะได้รับการยกเว้นจากการจำกัดที่ผู้รับอุปการะไม่มีบุตรและรับบุตรบุญธรรมหนึ่งคน มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ชายไม่มีคู่สมรสรับผู้หญิงคนหนึ่ง อายุต่างกันระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมต้องมีอายุมากกว่า 40 ปี เมื่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุตรเป็นบุตรบุญธรรม ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

หากไม่ทราบผู้ปกครองทางสายเลือดคนใดคนหนึ่งหรือไม่พบก็สามารถนำไปรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้เพียงฝ่ายเดียว ถ้าคู่สมรสรับบุตรบุญธรรม สามีและภรรยาต้องร่วมกันรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมโดยผู้รับบุตรบุญธรรมและการจัดตำแหน่งโดยบุคคลที่ส่งออกเพื่อรับบุตรบุญธรรมจะเป็นไปโดยสมัครใจ เมื่อรับผู้เยาว์ที่มีอายุเกินสิบปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบุตรบุญธรรม มาตรา 12 ถ้าบิดามารดาของผู้เยาว์ไม่มีความสามารถเต็มที่ในการประพฤติตัวทางแพ่ง ผู้ปกครองของผู้เยาว์จะไม่ส่งเขาไปรับบุตรบุญธรรม

เว้นแต่บิดามารดาอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้เยาว์ได้ ข้อ 13 เมื่อผู้ปกครองส่งเด็กกำพร้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไปรับเป็นบุตรบุญธรรม ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดู หากผู้มีหน้าที่อุปถัมภ์ไม่เห็นด้วยกับการจัดตำแหน่ง และผู้ปกครองไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ปกครองต่อไป ให้เปลี่ยนผู้ปกครองตามบทบัญญัติทั่วไปในส่วนที่ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 14 พ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงอาจรับบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาโดยกำเนิดของลูกเลี้ยงและไม่อยู่ภายใต้มาตรา 4 3 5 และ 6 ของกฎหมายนี้

ความไม่พอใจของผู้รับบุตรบุญธรรมอายุสิบสี่ปีและ ข้อ จำกัด ในการรับคนคนหนึ่ง ข้อ 15 การรับบุตรบุญธรรมจะต้องจดทะเบียนกับกรมกิจการพลเรือนของรัฐบาลประชาชนที่หรือสูงกว่าระดับเขต มีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน การรับทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้งซึ่งหาพ่อแม่แท้ๆ ไม่พบ ให้ฝ่ายกิจการพลเรือนที่ดูแลการขึ้นทะเบียนออกประกาศก่อนขึ้นทะเบียน เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการรับญาติเป็นบุตรบุญธรรมภายในสองหรือสามชั่วอายุคนมีอะไรบ้าง

เงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรมภายในสามชั่วอายุคน ได้แก่ ผู้รับบุตรบุญธรรมมีความสามารถในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และคุ้มครองบุตรบุญธรรม ไม่เป็นโรคที่แพทย์เชื่อว่าไม่ควรรับบุตรบุญธรรม ไม่มีความผิดทางอาญา บันทึก เขามีอายุอย่างน้อย 30 ปี บุคคลที่มีความสามารถทางแพ่ง ถ้ารับบุตรที่เป็นเพศตรงข้ามอายุของผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอย่างน้อย 40 ปี 3 เงื่อนไขและขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง ผู้รับบุตรบุญธรรมควรปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ไม่มีบุตรหรือบุตรเพียงคนเดียว

มีความสามารถในการเลี้ยงดู ให้ความรู้ และคุ้มครองบุตรบุญธรรม ไม่ทุกข์ทรมานจากโรคที่แพทย์เห็นว่าเด็ก ไม่ควรรับเป็นบุตรบุญธรรม มีประวัติอาชญากรรมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผู้รับบุตรบุญธรรม อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ขั้นตอนเฉพาะของการรับบุตรบุญธรรมแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ ผู้รับบุตรบุญธรรมที่ยื่นคำขอควรยื่นคำขอรับบุตรบุญธรรมไปยังหน่วยงานรับจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองของหน่วยงานถูกส่งไปยังหน่วยงานรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์และเหตุผล การรับบุตรบุญธรรม

ขั้นที่ 2 คือการสอบสวน หลังจากตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ยื่นคำขอแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับเป็น บุตรบุญธรรม ควรดำเนินการสอบถามและสอบสวนที่จำเป็นเพื่อดูว่าเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ในการรับเป็นบุตรบุญธรรมหรือไม่ ขั้นตอนที่สามคือการรับรองเอกสารหรือการลงทะเบียน หลังจากทบทวนแล้ว หากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจริงๆ ควรอนุญาตให้มีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมควรเสร็จสมบูรณ์ ใบรับรองการรับบุตรบุญธรรมจะออกให้หากยื่นคำร้องที่สำนักงานรับรองเอกสาร

ให้จดทะเบียน ได้หากยื่นคำร้องที่หน่วยงานระดับรากหญ้า ข้างต้นเป็นการแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องว่าบุคคลประเภทใดมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรม มีเงื่อนไข 4 ข้อในการรับบุตรบุญธรรม เงื่อนไขหนึ่งไม่มีบุตร อีกประการหนึ่งคือความสามารถในการเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่ผู้รับบุตรบุญธรรม และข้อที่สาม คือไม่มีโรคที่ทางการแพทย์พิจารณาว่าไม่สามารถมีบุตรได้ และสี่โรคมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี หากคุณมีคำถามทางกฎหมายอื่นๆ โปรดปรึกษา ลีเกิล เอ็กซ์เพรส เราจะมีทนายความมืออาชีพคอยตอบคำถามของคุณ

สาระเพิ่มเติม >> ลูก แรงผลักดันให้ ลูก เติบโต คือการเรียนรู้และได้รับความเข้าใจจากพ่อแม่

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ